Vad är GSR?

Försäkringsbedrägerier är ett allvarligt samhällsproblem som varje år orsakar stora kostnader för försäkringsföretagen. I förlängningen drabbar detta de ärliga kunderna genom att försäkringspremierna påverkas. Försäkringsbranschen har därför upprättat ett gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).

Ändamålet med detta register är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av försäkringsersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. GSR kan till exempel förhindra utbetalning av ersättning för samma skada från flera försäkringsbolag. Det kan också indikera att en kund har gjort onormalt många anmälningar av liknande slag. Detta kan leda till hjälp att förebygga ytterligare skador. Registret bidrar även till bättre kundservice genom snabbare handläggning av skadeärenden.

När du anmäler en skada till ditt försäkringsbolag kan bolaget komma att registrera vissa uppgifter om anmälan i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister. Ditt försäkringsbolag får då information om vilka skadeanmälningar som du tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag.

GSR tillhandahåller på så sätt bara ett informationsunderlag till försäkringsföretaget och alla beslut i skadeärendet fattas av dem själva.

Information i försäkringsvillkoren
Att uppgifter om skadeanmälan kan registreras framgår av försäkringsvillkoren.

Personuppgiftsansvarig och rättslig grund för registret
Registreringen av skadeanmälningar innebär att det behandlas vissa personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för registret är Skadeanmälningsregister (GSR) AB.

Den behandling av personuppgifter som GSR AB utför följer dataskyddsförordningen. Behandlingen baseras på artikel 6.1 f i denna förordning. Detta innebär praktiskt att det har gjorts en avvägning mellan å ena sidan de registrerades integritetsintresse och å andra sidan försäkringsföretagens behov av att kunna identifiera oklara försäkringsfall och undvika utbetalningar av försäkringsersättning som baseras på oriktiga uppgifter.